Pekka Rautio Kirjaimia jonossa - huomioita maailmasta

Aito avioliitto -aloite osoittaa konkreettisesti kansalaisaloitelain heikkoudet

  • Aloitteen taloudellinen tuki
    Aloitteen taloudellinen tuki

 

Kansalaisaloitepingis on noussut yhdeksi puheenaiheeksi Aito avioliitto kansalaisaloitteen käsittelyn aikana. Kun nyt tarkastellaan Aito avioliitto -kansalaisaloitteen perustuslaillisuutta perustuslakivaliokunnassa asti, on samalla tärkeää tuoda esille myös muut kyseiseen kansalaisaloitteeseen liittyvät epäselvyydet. Otetaan käsittelyyn tällä kertaa kyseisen aloitteen saama taloudellinen tuki, tai tarkemmin kyseisen tiedon pimittäminen niin aloitteen kannattajilta, julkisuudelta kuin myös eduskunnalta. Aito avioliitto -kansalaisaloite on ilmoittanut kansalaisaloitepalvelussa aloitteensa tiedoissa, että kyseinen aloite on saanut taloudellista tukea. Kysymys kuuluukin: keneltä ja kuinka paljon? Ja miksi kyseinen tieto halutaan salata?

 

Kansalaisaloitelaki (12/2012) määrää julkaisemaan kansalaisaloitteen taloudellisen tuen seuraavasti:


13 § - Taloudellisen tuen ilmoittaminen

 

"Kansalaisaloitteen vireillepanijan ja edustajan on huolehdittava siitä, että aloitteen tekemistä varten saatu taloudellinen tuki ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1 500 euroa. Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 1 500 euroa.

Tueksi luetaan rahana, tavarana, palveluna tai muulla vastaavalla tavalla saadut suoritukset. Tukena ei kuitenkaan pidetä tavanomaista talkootyötä eikä tavanomaisia ilmaispalveluja. Tuki, jota ei ole saatu rahana, arvioidaan ja ilmoitetaan rahamääräisenä.

Tueksi luetaan suoritukset, jotka on saatu aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kannatusilmoitusten keräyksen alkamista ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua aloitteen toimittamisesta eduskunnalle.

Tukea, jonka antajaa ei voida selvittää, ei saa vastaanottaa. Tämä ei kuitenkaan koske tavanomaisesta keräystoiminnasta saatua tukea."

 

14 § - Menettely tuen ilmoittamisessa

"Tuki on ilmoitettava tietoverkossa siten, että tiedot ovat yleisön nähtävissä viimeistään tuen vastaanottamista seuraavan kalenterikuukauden päättyessä, kuitenkin aikaisintaan kannatusilmoitusten keräyksen alkaessa.

Kannatusilmoituksia kerättäessä on tieto verkko-osoitteesta, jossa tuki ilmoitetaan, oltava kansalaisaloitteen allekirjoittajien nähtävissä.

Tukea koskevat tiedot on poistettava tietoverkosta aloitteen eduskuntakäsittelyn päätyttyä. Jos aloitetta ei toimiteta eduskuntaan, tiedot on poistettava kannatusilmoitusten keräyksen päätyttyä tai aloitteen rauettua 11 §:n 2 momentin mukaisesti."

 

On siis tiedossa oleva fakta, että Aito avioliitto -kansalaisaloite on saanut aloitteelleen taloudellista tukea, sillä aloite myöntää sen jo aloitteessaan viestintäministeriön aloitepalvelussa. Kysymys tässä kuuluukin: keneltä ja kuinka paljon? Ja missä kyseiset tiedot on luettavissa?

 

Kansalaisaloitelaki määrää, että aloitteessa on oltava linkki sivustolle, jolla on listattu mahdollinen taloudellinen tuki. Aito avioliitto -kansalaisaloitteessa oleva linkki johtaa http://aitoavioliitto.fi/kansalaisaloite/ -sivulle. Kyseinen linkki johtaa tyhjälle sivulle, jolla ei siis ole minkäänlaisia tietoja kyseisestä saadusta taloudellisesta tuesta. Sivulla on aikanaan ollut linkki aloitteen allekirjoittamiseksi eikä sivun sisältönä ole ollut mitään muuta.

 

Kyseinen linkin takaa ei ole löytynyt selvitystä rahoituksesta nyt eikä syyskuun lopussakaan 30.9.2015, jolloin asiaa yritin sieltä etsiä. Kyseinen sivu on päivitetty 15.5.2015, jonka pohjalta voidaan olettaa, että tiedot taloudellisen tuen osalta on poistettu viimeistään tuolloin. Eli lain määräämän selvityssivun sisältö on poistettu jo noin seitsemän viikon jälkeen aloitteen nimenkeräyksen aloittamisesta, mikäli selvitystä on koskaan ollutkaan. Olen asiaa nyt ihmetellyt siis jo yli vuoden. Ongelmalliseksi ja harmilliseksi asian tekee se, että suurin osa aloitteen kannattajista on allekirjoittanut aloitteen aikana, jolloin kyseistä selvitystietoa ei ole ollut heidän saatavillaan, vaikka laki sitä yksiselitteisesti edellyttää.

 

Kuka vastaa kansalaisaloitteiden osalta siitä, että ne ilmoittavat taloudellisen tukensa lain edellyttämällä tavalla? Kysyin asiaa maaliskuun 2016 alussa oikeusministeriöstä, josta sain vastauksen 3.3.2016:
 

"Kansalaisaloitelain 13§ 1 momentin mukaan kansalaisaloitteen vireillepanijan ja edustajan on huolehdittava siitä, että aloitteen tekemistä varten saatu taloudellinen tuki ja sen antaja ilmoitetaan, jos yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1 500 euroa. 14 § säätelee tuen ilmoittamisen menettelyä, joka siis perustuu aloitteen aloitteen vireillepanijan ja edustajan ilmoittamisvelvoitteeseen heidän omaehtoisesti järjestämällään verkkosivustolla. Menettelyyn ei kytkeydy viranomaistahoa eikä myöskään viranomaisvalvontaa."

 

Yksinkertaistetusti vastuu on siis aloitteen vireillepanijan ja edustajan vastuulla eikä sitä valvo kukaan eikä mikään eikä vastuun laiminlyönnistä seuraa mitään.

 

Aito avioliitto -kansalaisaloitteen osalta hankalaksi asian tekee vielä se, että on olemassa erillinen Aito avioliitto -yhdistys, joka on toiminut kyseisen aloitteen takana hämärtäen varsinaisen aloitteen ja yhdistyksen rajan. Kuitenkaan sekään ei poista lain edellyttämää ilmoitusvelvollisuutta taloudellisen tuen selvityksen osalta, sillä se ei erottele yksityishenkilöitä, yhteisöjä, yhdistyksiä tai yrityksiä. Kaikki taloudellinen tuki, jonka Aito avioliitto ry on antanut kansalaisaloitteelle, tulisi myös ilmoittaa ja julkaista mahdollisten yksityishenkilöiden antaman tuen lisäksi. On erittäin vaikea nähdä, että banderollit, verkkokauppa, vaatekauppa, kalenterit, Roll Upit, liput, teltat, Heurekassa järjestetty aloitteen julkistamistapahtuma, syysjuhlat, muut juhlat, ulkomaita tulleet kansainväliset vieraat, jättimäiset lakanat, painotuotteet, ulkomaanvierailut, kulkuekulut, ilmapallot, tuhansien kannatusilmoituksien postituskulut ja niin edelleen eivät olisi miltään osin ylittäneet lain asettamaa ilmoitusminimisummaa taloudellisen tuen osalta.

 

Ilman avointa taloudellisen tuen ilmoittamista emme voi tietää, onko aloite saanut rahaa ja mistä. Pahimmillaan rahaa voidaan syytää ulkomailta intressitahoilta tai huonoimmassa mahdollisessa tapauksessa joltakin valtiolta, joka jossakin tilanteessa haluaa vaikuttaa maamme lainsäädäntöön, yleiseen keskusteluun tai mielipiteeseen. Kansalaisaloitteiden kohdalla asia on erityisen vakava, sillä se on suora väylä lainsäädäntöön.

 

Taloudellisen tuen ilmoittamisvelvollisuuden osalta kansalaisaloitelaki on huonosti laadittu. Sen osoittaa valitettavan konkreettisesti selväksi jo pelkästään Aito avioliitto -kansalaisaloite ja Aito avioliitto ry. Toivoisinkin, että lakivaliokunta ottaisi asian vastuulleen ja vaatisi selvitystä kaikilta aloitteilta rahoituksestaan viimeistään niiden valiokuntakäsittelyn aikana. Ja mikäli ne ovat laiminlyöneet ilmoitusvelvollisuutensa taloudellisen tuen osalta, tulisi aloite hylätä suoraan ilman käsittelyä.

 

Jatkoa ajatellen kansalaisaloitelakia päivitettäessä/muutettaessa/korjattaessa tulisi kiinnittää huomiota myös taloudellisen tuen selvityksen raportointiin ja valvontaan. Tällä hetkellä se on jo valmiiksi kuollut pykälä, jota ei valvota ja jonka rikkomisesta ei seuraa mitään. Taloudellisen tuen pykäliä tulisi myös selkeyttää, jotta asiassa ei olisi jatkossa enää mitään epäselvää. Parasta olisi, että kansalaisaloitteita ei voisi ottaa eduskuntakäsittelyyn mikäli asianmukaiset selvitykset puuttuvat. Mielestäni aloitteiden kaikki taloudellinen tuki tulisi julkaista vaalirahailmoituksen tapaan. Vain se takaisi riittävän läpinäkyvän lainsäädäntöprosessin tämän osalta. Miksei valvontaa tämän osalta voitaisi antaa Valtiontalouden tarkastusvirastolle, jolla on myös vaalirahoituksien valvonta?

 

Tahdon2013-aloite on saanut Aito avioliitto -kannattajilta kritiikkiä muka huonosti valmistelusta lakiehdotuksesta, jonka käsittelyprosessi olisi jostain syystä rikkonut lakia lapsivaikutusten arvioinnin tekemättömyyden takia. Tällaisen argumentin esittäjältä voidaan olettaa kaikin puolin esimerkillistä toimintaa, jonka oman toiminnan tulisi kestää tarkastelua. Kuitenkaan kyseinen Aito avioliitto -kansalaisaloite ei ole yltänyt millään mittarilla avoimeen tai faktapohjaiseen viestintään. Tahdon2013-aloite ilmoitti kaiken esimerkillisesti. He pitivät tietoa saamastaan taloudellisesta tuesta esimerkillisesti ajan tasalla ja avoimesti lain edellyttämällä tavalla. Toisin on tämän vasta-aloitteen laita. Se itse ei täytä lain kansalaisaloitteelle asettamia vaatimuksia avoimuuden osalta. Kansalaisaloitteilta tulee kaikilta vaatia tasapuolisesti läpinäkyvää toimintaa ja lainmukaista menettelyä, jolloin kaikilla on mahdollisuus saada selville aloitteiden taustat ja faktat myös rahoituksen osalta. Näin ei Aito avioliitto -aloitteen kohdalla kuitenkaan ole ollut, nyt eikä kannatusilmoituksien keruun aikana. Tässä on räikeästi jätetty kansalaisaloitelain vaatimukset huomioimatta. Miksi kyseisellä aloitteella olisi lupa olla ilmoittamatta taloudellista tukeaan ja poiketa lain vaatimuksista ilman minkäänlaisia jälkivaikutuksia? Tällaisella merkittävällä tietojen pimittämisellä täytyy olla seurauksia. Toivoisinkin lakivaliokunnan kunnioittavan Suomen lakia vaatimalla aloitteelta lainmukaista toimintaa.

 

Ps. Laitoin myös uutisvinkin muutamiin uutismedioihin, mutta missään niistä ei asiasta kiinnostuttu. On harmillista, että mediaa ei kiinnosta lain toteutuminen ja läpinäkyvä lainsäädäntö. Sen tähden nyt viimeistään lakivaliokunnan tulisi ottaa asia vastuulleen ja vaatia kyseistä aloitetta selvittämään kaikki saamansa taloudellinen tuki.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (20 kommenttia)

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Erinomainen huomio. Perustuslakivaliokunta voisi pyytää nähdä AA-yhdistyksen kirjanpidon.

Käyttäjän pekkarautio1 kuva
Pekka Rautio

Itse näkisin, että selvityksen vaatiminen olisi ennemmin lakivaliokunnan tehtävä kuin perustuslakivaliokunnan, mutta olisin tyytyväinen, jos edes jompikumpi sitä vaatisi.

Käyttäjän MirjaKolehmainen kuva
Mirja Kolehmainen

Kyllä vaan. Tahdon aloitehan sai nostetta joka suunnasta eri medioissa. Sekä mm kirjastoissa sai olla näkyvästi esillä. Ja sitten yllättäin kirjastoissa ei saanutkaan pitää esillä Aito avioliitto aloitetta. Pikkuisen ristiriitaista kansalaisaloitteiden kohtelua.
Samalla esille tietenkin Setan ja muiden hlbti oikeuksia tukevien kirjanpidot ja tuen lähteet. Opetus ja kulttuuriministeriön rahoituksella rahoitettiin mm Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa - tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa hanketta (2010-2011, 2012-2014, 2014-2016). En tiedä, onko saanut jo jatkoa, kun koulutusta tarjoilevat kasvatusalan ammattilaisille parasta aikaa facebook- sivuillaan.

Hankkeella on oma tekstikokoelma TASA-ARVOA PÄIVÄKOTIIN
tekstikokoelma sukupuolisensitiivisestä varhaiskasvatuksesta

http://www.tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi/wp/wp-c...

...jossa sivulla 14 mainitaan tälläistä ehdotelmaa, kuinka voi sanoa lapsille? Eikö tälläinen sekoita lasten päitä jos mikä? Kuka näistä on vastuussa?

Sivulta 14
"Jotta emme sulkisi ketään lasta ulkopuolelle kielenkäytöllämme, meidän on muistettava
aika ajoin todeta, että on olemassa monenlaisia tyttöjä, poikia ja muita. Ja kun tulee puhetta kehon
piirteistä, voi ohimennen mainita, että on olemassa monenlaisia pimppeleitä, pimppejä ja pippeleitä, eikä
aina voi tietää, minkä kukakin sattuu saamaan: pojalla voi olla vaikka pimppeli tai tytöllä pippeli. On hyvä
myös painottaa sitä, että kaikki lapset ovat kuitenkin sillä tavalla samanlaisia, että heillä on lempiruokia ja
lempileikkejä ja että on hauskaa leikkiä kaikkien kanssa."

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa -hanke on luonteeltaan feministinen ja jo siksikin kannatettava - sukupuolisensitiiviset työmenetelmät ovat toki käytössä jo varsin monialaisesti muuallakin ihmisläheisessä sosiaali- ja kasvatustyössä.

Esimerkiksi Setlementtiliitto käyttää sukupuolitietoisia menetelmiä omissa tyttö- ja poika-projekteissaan ehkä hieman sukupuolten erityisyyteen painottuen (on erilaisia poikia ja erilaisia tyttöjä) ja samoin Miessakit ry:n hankkeissa miesten ja poikien vaikeisiin elämäntilanteisiin pureutuvia työskentelytapoja luonnehtii sama sukupuolitietoisuus...

ps. Siteeraamasi kohta viittaa tietystikin nykyiseen tieteelliseen käsitykseen sukupuolen moninaisuudesta - kaksijakoinen sukupuolijärjestelmä kun usein karkean väkivaltaisesti loukkaa useiden lasten oikeuksia olla oma itsensä ja sen vuoksi on kehitetty sukupuolisensitiivisiä menetelmiä ennaltaehkäisemään sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää...

Esimerkiksi suomalaista alkuperää omaava yhdysvaltalainen elokuvaohjaaja Eric Juhola on tässä yhteydessä maininnan arvoinen henkilö, sillä hän on aktiivisesti ollut edistämässä kotimaahaassaan translasten ja heidän perheidensä oikeuksia sukupuolisensitiivisillä näkemyksillään :

https://www.youtube.com/user/StillPointPictures

http://growingupcoy.com/

Käyttäjän pekkarautio1 kuva
Pekka Rautio

Kyseinen blogi koskee kansalaisaloitelakia ja erityisesti sen kansalaisaloitteilta edellyttämää taloudellisen tuen ilmoittamisvelvollisuutta.

Mitä tulee yhdistyksien rahoitukseen ja tukien ilmoittamiseen, siihen taas ottaa kantaa muut lait esim. yhdistyslaki. OKM:n jakamista tuista voi kysyä suoraan esim. ministeriöstä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Patmos lähestyssäätiö on ainakin tehnyt tiiviisti yhteistyötä Aito avioliitto-yhdistyksen kanssa, joten voi ounastella rahoituslähteiden olevan osin yhteisiä näillä lähimmäisenrakkautta ja kunnioitusta vaalivilla järjestöillä...

""Homous on kuvottava perversio ja homot ovat säälittäviä vikaan kasvaneita reppanoita, jotka eivät homoina koskaan voi löytää eivätkä täyttää elämänsä tarkoitusta miehinä. Eivät vaikka koko maailma toitottaisi, että se on ihan okei."

- Jukka-Pekka Rahkonen, Aito avioliitto-yhdistyksen originaali puheenjohtaja -

Käyttäjän MirjaKolehmainen kuva
Mirja Kolehmainen

Juho Antikainen:
Kirjoitit: "...kaksijakoinen sukupuolijärjestelmä kun usein karkean väkivaltaisesti loukkaa useiden lasten oikeuksia olla oma itsensä..."

Millä lailla sinusta päiväkoti- ikäistä lasta loukataan näissä asioissa?
Ihan perusasioita on että tytöt voivat leikkiä samoja leikkejä kuin pojat ja päinvastoin. Samoin voi pukeutua roolivaatteisiin.

Entäpä sitten sen enemmistön lapset? Eikö heillä ole mitään oikeuksia? Vai onko ajateltu tämän kuuluisan lausahduksen mukaan "eihän se ole keneltäkään pois". Ajatellaanko, että tytöllä voi olla pippeli ja pojalla pimppi tai pimppeli sanonnat eivät hämmennä lapsia, kun ne tässä hämmentävät aikuisiakin. Ja turha oikeasti sanoa, että lapset tottuvat ja ovat mukautuvaisia. Sillä näinhän se on, he ovat sitä.

Miksi tätä kasvatusta ei voi tehdä jokainen tykönänsä kotona ja päiväkodeissa ja kouluissa sitten korostetaan kaikkien hyväksymistä. Minä en ymmärrä näin massiivista muokkausta lasten mieliin. Se on väkivaltaa ja manipulointia, jos mikä. Tässähän pakotetaan lapset ja nuoret sekä aikuiset tämän toiminnan alle.

Käyttäjän MirjaKolehmainen kuva
Mirja Kolehmainen

Vielä tähän esille ottamaasi kohtaan tieteellisestä käsityksestä. Kuinka objektiivisia nämä tieteelliset tutkimukset ovat, joihin viittaat?
Entäpä väkivalta tämän manipuloinnin suhteen, eikö tämä ole lasten ja nuorten mielen manipulointia, tämä Tasa arvo on taitolaji sekä sukupuolisensitiivinen kasvatus? Oikein sensitiivistä korostetaan. Ketkä näitä sensitiivisiä nykypäivänä sitten siellä päiväkodeissa ja kouluissa oikeasti ovat? Opettajat ja työntekijät, jotka kiltisti tekevät niinkuin sanotaan. Meillä on lupa ajatella myös ihan terveellä järjellä. Ei ketään voi pakottaa johonkin, jonka kokee erilailla.

Ja alle 3- vuotiaiden ryhmiin jo tuodaan tämä?

Ja sitten tämä ei saa sanoa tyttö eikä poika vaan siihen pitää keksiä joku muu tapa sanoa.
Ps. Minä olen nainen, tyttö. Ja jokainen saa olla sitä mitä on. Mutta ketään ei tule pakottaa olemaan vastoin omaa luontoaan. Seksuaali- identiteetiltään homot, lesbot, intersukupuoliset, trasseksuaalit, voivat olla juuri heitä keitä ovat. Mutta eihän koko yhteiskuntaa muuteta vähemmistön mukaiseksi. Minä en tätä ymmärrä.

"ps. Siteeraamasi kohta viittaa tietystikin nykyiseen tieteelliseen käsitykseen sukupuolen moninaisuudesta - kaksijakoinen sukupuolijärjestelmä kun usein karkean väkivaltaisesti loukkaa useiden lasten oikeuksia olla oma itsensä ja sen vuoksi on kehitetty sukupuolisensitiivisiä menetelmiä ennaltaehkäisemään sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää..."

Pekka J. Mäkinen

Aloitteethan eivät ole itsetarkoitus, vaan niiden tarkoitus on korjata vääryys. Vääryys tehtiin jo silloin kun Tahdon-aloite hyväksyttiin liian heppoisin perustein. Ts. ilman lapsivaikutuksen arviointia. Nyt tämä virhe tulee korjata.

Vihreät ovat luonnonsujelupuolue, mutta ihmisluonnosta he eivät ole perillä. Vihreistä on tullut arvoliberaali puolue, joka haluaa kaataa hyväksi havaittuja normeja. He ovat etääntyneet varsinaisesta tehtävästään ja hyökkäävät nyt perinteisiä yhteiskuntaa koossapitäviä arvoja vastaan.

Mutta itse asiaan: Uusi lehtori Milla Salinin tutkimus (Turun yliopisto) osoittaa että suomalaisten selvä enemmistö (60%) pitää isän ja äidin muodostamaa perhettä parhaana kasvualustana lapselle.

Tutkimustulos on sama kuin Aito-avioliiton tilaama TNS-gallupkysely vuodelta 2014. Vastaajilta kysyttiin mm., mikä olisi heidän mielestään lähtökohtaisesti paras perhemuoto adoptiolapselle. 62 prosenttia vastaajista ilmoitti pitävänsä miehen ja naisen muodostamaa perhettä parhaana vaihtoehtona.

Nyt tulossa oleva avioliittolaki toimii siis kansan enemmistön tahtoa vastaan salliessaan homoadoptiot, ja samalla katsotaan että pieni lapsi ei tarvitse äitiä tai isää. Uuden lain mukaan pieni tyttö voi joutua kahden homomiehen kasvatettavaksi, ja tätä aletaan pitää normaalina.

Tutkijat näkevät myös että myös isällä on perheessä suuri merkitys. Tästä ovat eräät asiantuntijat huomattaneet meilläkin ja kirjoittaneet asiasta uudehkoja kirjoja.

Kaksi miestä ei koskaan korvaa lapsen omaa äitiä (tai adoptio äitiä). Tämä perustuu käytännön kokemukseen, eli sen yksinkertaisen tosiasian ymmärtämiseen, että mies ja nainen ovat paitsi fyysisesti erilaisia, he ovat myös psyykkisesti erilaisia. Naisen suurempi ja voimakkaampi tunteellisuus, herkkyys ja hoivaamistarve, joka näkyy jo pienissä lapsissa, on jokaiselle ihmiselle selviö, jos asiaa ei katsota ideologisten silmälasien läpi.

Saksalainen etologi (eläinten ja ihmisten tutkja) Irenäus Eibl-Eibensfeld toteaa sen minkä maalaisjärkikin sanoo: "Sukupuolten välisen työnjaon alkuna on ollut se tosiasia, että naiset synnyttävät ja imettävät. Sen seurauksena heillä on suurempi synnynnäinen taipumus lasten hoitoon kuin miehillä".

Ei pitäisi olla kovin vaiketa ymmärtää tämä tosiasia.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

@20. Lapsivaikutuksien arvioinnit tehtiin 2003 ja 2008. Vieläkö te disinformaatiota levitätte?

Nyt tässä halutaan tietää, mitä taloudellista tukea on saatu vai sisältääkö siinä jotain, joka ei kestä päivänvaloa?

Arto Jääskeläinen

Topi Rantakivi,
nuo selvitykset 2003 ja 2008 olivat eduskunnan tiedossa ja ne eivät olleet se asia, joka tarvittiin. Siksi toistuvasti vaadittiin lapsivaikutusten selvityksen tekemistä, mutta asia jäi tekemättä.

Puute löytyy eduskunnan dokumenteista täysin yksiselitteisesti. Kansanedustajat ovat viitanneet puutteeseen useasti.

Tuo on kerrottu sinulle jo useamman kerran, silti levität perättömiä väittämiäsi toistuvasti.

Pekka J. Mäkinen

Nyt eletään vuotta 2016 ja uutta tutkimustietoa on saatu paljon siitä kun viimeksi lapsivaikutusarviointi tehtiin.

Voitaisiin miettiä myös sitä onko koko spn-avioliittolaki idean markkinointi suurella rahalla toteutettua amerikkaista tuontitavaraa.

"Vaikka useimmat sukupuolineutraalin avioliittolain kannattajat mieltävätkin tukevansa sorrettua vähemmistöryhmää, sukupuolineutraalin avioliittolain idea on peräisin upporikkaiden miesten eliittipiireistä Yhdysvalloista ja sitä propagoidaan kaikkialla maailmassa heidän rahoillaan. Upporikkaat, pääasiassa valkoihoiseen eliittiin kuuluvat miehet ovat suurella rahalla palkanneet mainonnan ammattilaisia esittämään itsensä sorrettuna vähemmistönä".

http://tapiopuolimatka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/19...

Käyttäjän pekkarautio1 kuva
Pekka Rautio

Pekka Mäkinen, aiheena on kansalaisaloitelaki ja erityisesti sen kansalaisaloitteilta edellyttämä taloudellisen tuen selvitysvelvollisuus. Kyseisen aloitteen taustaperustelut eivät ole selvitys taloudellisesta tuesta. Eikä gallup-kyselytkään ole selvitys taloudellisesta tuesta. Aiheena ei myöskään ole vihreä puolue tai sen linjaukset.

Pekka J. Mäkinen

Olet oikeassa, mutta usein tällaisessa keskustelussa aihe leviää ja keskustelu rönsyilee. Mutta pisteet sinulle että et tuon pahemmin vetänyt hernettä nenään.

Pekka J. Mäkinen

Antikainen jättää kertomatta että Rahkonen ei ole enää Aito avioliiton puheenjohtajana ja että nykyinen puheenjohtaja on Susanna Koivula. Aito avioliitto-yhdistyksen perustaja Pasi Turunen on ansiokkaasti edustanut Aito avioliittoa (esim. Enbuske, Veijola, Salminen-ohjelmassa) ja hän ei jaa näitä Rahkosen käsityksiä, kun sitä häneltä kysyttiin.

Yleensäkin Aito avioliitosta on turha koittaa tehdä mitään moraalisesti kyseenalaista tai muuten äkkiväärää ryhmittymää, sillä siihen kuuluu useimmiten hyvin tavallisia perheen äitejä ja isiä. Useat lienevät KD:n jäseniä, ja he taas ovat täysin asiallista, rauhallista ja fiksua väkeä. Usein päinvastoin kuin vastustajansa.

Pikemminkin Aito avioliitto saisi pitää enemmänkin ääntä, koska heidän perinteinen näkökulmansa tahtoo jäädä mediassa Setan ja sateenkaaripiirien ideologisen tuputuksen jalkoihin.

Silloin kun keskustelu spn-avioliittolaista oli kiihkeimmillään, kansanedustaja Marja Lohela (ps.) totesikin aiheellisesti: ”Kuinka monta lehtiartikkelia, radio- tai televisiohaastattelua olette nähneet tai kuulleet, jossa esimerkiksi toimituksen näkökulma olisi nykyisen lainsäädännön kannalla tai edes suhtautumisessaan neutraali?”.

Käyttäjän mpmaenp kuva
Mika Mäenpää-Louekoski

"Yleensäkin Aito avioliitosta on turha koittaa tehdä mitään moraalisesti kyseenalaista tai muuten äkkiväärää ryhmittymää, sillä siihen kuuluu useimmiten hyvin tavallisia perheen äitejä ja isiä. Useat lienevät KD:n jäseniä, ja he taas ovat täysin asiallista, rauhallista ja fiksua väkeä. Usein päinvastoin kuin vastustajansa. "

No johan on yleistys.
Kukahan tuossa kommentissaan leimaa kaikki muut paitsi Aa-väen ja mahdolliset KD:t?

Pekka J. Mäkinen

Faktaahan tuo on. Aito avioliitto ei ole kertaakaan häirinnyt sateenkaariväen kokouksia, ainkaan en ole kuullut, mutta Aito avioliitto telttojen töhriminen on lähes jatkuvaa ja heidän banderollinsa on usein varastettu. Heille huudellaan ja syljetään päin naamaa. Ja lisäksi viimeisessä lauseessa totesin että usein (mutta ei aina).

Käyttäjän laurahelenanissin kuva
Laura Nissin

Hyvä huomio! Follow the money...

Käyttäjän MirjaKolehmainen kuva
Mirja Kolehmainen

Minä olen paneutunut asiaan ( sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen ) joka ei suoraan liity tämän blogin kirjoitukseen rahoituksesta, pahoittelen asiaa.
Sitä intoutuu ottamaan niitä juttuja, jotka puhuttavat ja huolettavat itseä.

Käyttäjän PirjoAnitaTolonen kuva
Pirjo Tolonen

Minä ihmettelen sitä, miksi Seta saa miljoonia veronmaksajien rahaa.. SIIS MIKSI??? Mikä velvollisuus esim. minulla on tukea Setaa???

Toimituksen poiminnat